Programma Shodan : (Tamura shihan)
Suwari Waza                                         Shomen Uchi                                                       Ikkyo
                                                                                                                                          Nikyo
                                                                                                                                          Sankyo
                                                                                                                                          Yonkyo
                                                                                                                                          Gokyo
                                                                                                                                          Irimi Nage
                                                                                                                                          Kote Gaechi

Hanmihan Dachi Waza                         Katate Dori                                                          Shiho Nage
                                                                                                                                          Kaiten Nage
                                                                                                                                          Kote Gaechi
                                                                                                                                          Irimi Nage
                                                                                                                                          Ikkyo
                                                                                                                                          Nikyo
                                                                                                                                          Sankyo
                                                                                                                                          Yonkyo
                                                              Ushiro Ryokata dori                                            Sankyo
                                                                                                                                          Kote Gaechi
                                                                                                                                          Ikkyo

Tachi Waza                                           Yoko of Shomen Uchi                                          Ikkyo
                                                                                                                                          Shiho Nage
                                                                                                                                          Irimi Nage
                                                                                                                                          Kote Gaechi
                                                              Kata Dori Menuchi                                              Kote Gaechi
                                                                                                                                          Ikkyo
                                                                                                                                          Nikyo
                                                                                                                                          Shiho Nage
                                                              Tsuki                                                                    Jiu Waza
                                                              Ryote Dori                                                           Tenchi Nage
                                                                                                                                          Koshi Nage
                                                                                                                                          Ikkyo
                                                                                                                                          Shiho Nage
                                                              Ushiro Ryote Dori                                                Ikkyo
                                                                                                                                          Shiho Nage
                                                                                                                                          Nikyo
                                                                                                                                          Sankyo
                                                                                                                                          Kote Gaechi
                                                              Tan Dori                                                              Jiu Waza
                                                              Jo Dori                                                                 Jiu Waza ( Jo afnemen)
                                                                                                                                          Jo Behouden
                                                              Ninin Gake                                                          Kokyo Nage